Gym Glamour
Zabudli ste svoje heslo?
Podmienky a zásady

Podmienky používania internetového obchodu Gym Glamour

§1 Definície

Tieto pojmy použité v nariadení znamenajú:

 1. Správca – správca osobných údajov Kupujúcich, ktorým je Predávajúci.
 2. Poštová adresa - meno a priezvisko alebo názov inštitúcie, sídlo v meste
  (v prípade lokality rozdelenej na ulice: ulica, číslo budovy, číslo bytu alebo objektu; v prípade lokality nerozdelenej na ulice: názov lokality a číslo nehnuteľnosti), PSČ a obec.
 3. Reklamačná adresa a adresa na zaslanie vrátenia tovaru:
  Completio Sp.z.o.o. - Gym Glamour
  ul. Jędrzejovska 47
  93-636 Łódź, Poľská republika
 4. Cenník dodania - zoznam dostupných typov dopráv a ich nákladov je dostupný na gymglamour.com/page/delivery.
 5. Doručenie - druh prepravnej služby s uvedením prepravcu a ceny, uvedený v cenníku doručenia na gymglamour.com/page/dostawa
 6. Doklad o kúpe - faktúra, účet alebo pokladničný doklad vystavený v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty Poľskej republiky z 11. marca 2004 v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi.
 7. Produktová karta – samostatná podstránka obchodu obsahujúca informácie o jednom výrobku.
 8. Občiansky zákonník - Zákon o občianskom zákonníku Poľskej republiky z 23. apríla 1964 v znení neskorších predpisov.
 9. Spotrebiteľ – kupujúci, ktorý je fyzickou osobou uskutočňujúcou nákup prostredníctvom obchodu, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou.
 10. Košík – zoznam výrobkov zostavený z výrobkov ponúkaných v obchode na základe výberu kupujúceho.
 11. Kupujúci – osoba využívajúca funkcionalitu obchodu vrátane nákupu prostredníctvom obchodu.
 12. Miesto vydania produktu - poštová doručovacia adresa alebo odberné miesto,
  ktoré kupujúci uviedol v objednávke.
 13. Okamih dodania produktu – okamih dodania výrobku - okamih, keď kupujúci alebo tretia strana, ktorá je určená kupujúcim na prevzatie výrobku, iná ako dopravca, prevezme výrobok.
 14. Platba - uskutočnenie platby za predmet zmluvy a dodávku
 15. Spotrebiteľské právo - Zákon o právach spotrebiteľa Poľskej republiky z 30.5.2014.
 16. Produkt – tovar, ktorý predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom obchodu.
 17. Predpisy - tieto obchodné podmienky.
 18. GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Úradný vestník EÚ UEL119, 4.5.2016, s. 1).
 19. Obchod – internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke www.gymglamour.sk.
 20. Predajca:
  Daniel Walendziak podnikajúci pod názvom Gym Glamour sp.z.o.o., adresa: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varšava, Poľská republika DIČ: 7011158464, IČO: 52599176, zapísaná v Národnom súdnom registri pod číslom 1049978, BANKOVÝ ÚČET: 85 11402004 0000370274722957, adresa doručenia: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12. poschodie), 02-017 Varšava, Poľská republika, e-mail: info@gymglamour.com
 21. Zmluva - zmluva o predaji výrobku uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom obchodu.
 22. Objednávka - vyhlásenie vôle kupujúceho urobené prostredníctvom obchodu, ktoré jednoznačne určuje: druh a množstvo výrobkov; druh dodávky; druh platby; miesto dodania; údaje kupujúceho a smeruje priamo k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

§2 Všeobecné podmienky

 1. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku v súlade s poľským právom a týmito podmienkami.
 2. Predávajúci ponúka doručenie výrobkov zakúpených v obchode na území Slovenska.
 3. Predávajúci je povinný dodať tovar bez vád.
 4. Všetky ceny uvádzané Predávajúcim sú vyjadrené v slovenskej mene a sú cenami brutto (vrátane DPH). Ceny výrobkov nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré sú uvedené v cenníku doručenia.
 5. Potvrdenie, prístup, zaznamenanie všetkých podstatných ustanovení zmluvy pre budúci prístup k týmto informáciám sa vykoná:
  1. potvrdením objednávky zaslaním na uvedenú e-mailovú adresu: objednávku, proforma faktúru, informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, tieto obchodné podmienky vo verzii pdf, vzor formulára na odstúpenie od zmluvy vo verzii pdf, odkazy na samostatné stiahnutie podmienok a vzoru formulára na odstúpenie od zmluvy;
  2. priloženie k vybavenej objednávke, zaslanej na určené miesto dodania výrobku vytlačené: doklad o kúpe, informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, tieto pravidlá,vzor formulára na odstúpenie od zmluvy.
 6. Predajca informuje o všetkých známych zárukách poskytnutých tretími stranami na výrobky v obchode.
 7. Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky za komunikáciu s ním prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku a kupujúci znáša náklady na ňu vo výške vyplývajúcej zo zmluvy, ktorú uzavrel s treťou stranou poskytujúcou mu konkrétnu službu umožňujúcu komunikáciu na diaľku.
 8. Predávajúci zabezpečuje, aby obchod správne fungoval v nasledujúcich prehliadačoch pre kupujúceho, ktorý používa internet (technické požiadavky): IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s nainštalovanými najnovšími verziami JAVA a FLASH, na obrazovkách s horizontálnym rozlíšením nad 1024 px. Používanie softvéru tretích strán ovplyvňujúce fungovanie a funkčnosť prehliadačov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari môžu ovplyvniť správne zobrazenie obchodu, takže pre dosiahnutie plnej funkčnosti obchodu gymglamour.com by ste ich mali všetky vylúčiť.
 9. Kupujúci môže využiť možnosť, aby si obchod zapamätal jeho údaje a uľahčil tak proces zadávania ďalšej objednávky. Na tento účel by mal kupujúci poskytnúť prihlasovacie meno a heslo potrebné na prístup k svojmu účtu. Prihlasovacie meno a heslo je reťazec znakov určený kupujúcim, ktorý je povinný zachovávať ich v tajnosti a chrániť ich pred neoprávneným prístupom tretích strán. Kupujúci má možnosť kedykoľvek prezerať, opravovať, aktualizovať svoje údaje a vymazať svoj účet v obchode. Kupujúci môže svoje konto kedykoľvek vymazať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom zákazníckeho panela. V prípade vymazania účtu budú vymazané všetky informácie týkajúce sa aktivity Kupujúceho uložené v rámci účtu.
 10. Kupujúci je povinný:
  1. neposkytovať ani neprenášať obsah, ktorý je zakázaný zákonom, napr. obsah, ktorý propaguje násilie, je hanlivý alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích strán,
  2. používať obchod spôsobom, ktorý nenarušuje jeho fungovanie, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení,
  3. nevykonávať činnosti, ako sú: zasielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných komerčných informácií (spamu) v rámci obchodu,
  4. používať obchod spôsobom, ktorý nezaťažuje ostatných kupujúcich a predávajúceho,
  5. použiť akýkoľvek obsah zverejnený v obchode len na svoje osobné použitie,
  6. používať obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi platnými v Poľskej republike, ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ako aj so všeobecnými zásadami netikety.

§3 Uzatvorenie a plnenie zmluvy

 1. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne.
 2. Pre zadanie objednávky by mal kupujúci vykonať minimálne nasledujúce kroky, z ktorých niektoré sa môžu mnohokrát opakovať:
  1. pridanie produktu do košíka;
  2. výber typu doručenia;
  3. výber typu platby;
  4. výber miesta vydania produktu;
  5. zadaním objednávky v obchode pomocou tlačidla „Objednať a zaplatiť“.
 3. K uzavretiu zmluvy s kupujúcim dochádza okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim v súlade s § 2 ods. 5 bod 1 Obchodných podmienok.
 4. Realizácia objednávky Spotrebiteľa zaplatenej na dobierku sa uskutoční ihneď a objednávky zaplatenej bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému po pripísaní platby Spotrebiteľa na účet Predávajúceho, čo by sa malo uskutočniť do 30 dní od zadania objednávky, pokiaľ Spotrebiteľ nemohol bez svojho zavinenia plniť a informoval o tom Predávajúceho.
 5. Vybavovanie objednávky kupujúceho splatnej na dobierku sa začína ihneď po uzavretí zmluvy a objednávky splatnej bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému sa začína po uzavretí zmluvy a zaúčtovaní platby kupujúceho na účte predávajúceho.
 6. Začiatok plnenia objednávky kupujúceho môže byť podmienený zaplatením celej ceny objednávky alebo jej časti alebo získaním limitu obchodného úveru minimálne vo výške hodnoty objednávky alebo súhlasom predávajúceho so zaslaním objednávky na dobierku (platba pri dodaní).
 7. Zakúpený výrobok sa odosiela v lehote uvedenej na karte produktu, v prípade objednávok zložených z viacerých výrobkov v najdlhšej lehote uvedenej na kartách produktov. Lehota začína plynúť začiatkom realizácie objednávky.
 8. Zakúpený výrobok sa zasiela s predajným dokladom podľa výberu kupujúceho spôsobom doručenia na miesto doručenia uvedené kupujúcim v objednávke spolu s prílohami uvedenými v § 2 ods. 5 bod 2 Pravidiel.
 9. Predávajúci môže požadovať, aby kupujúci uhradil predávajúcemu náklady na vrátenú zásielku s objednaným výrobkom z dôvodu, že si ju kupujúci nevyzdvihol z miesta dodania v stanovenej lehote.

§4 Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má podľa článku 27 zákona o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v článku 33, článku 34 Zákona o ochrane spotrebiteľa (body 7-9 nižšie).
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku je 14 dní od doručenia výrobku, v prípade, že sa zmluva vzťahuje na viacero výrobkov dodávaných samostatne, od doručenia posledného výrobku. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať vyhlásenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ urobiť na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe 2 k zákonu o ochrane spotrebiteľa (k dispozícii na adrese: /userdata/public/upload/formularz-goods-return-1.pdf) alebo inou formou v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 4. Predávajúci bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi e-mailom (uvedeným pri uzavretí zmluvy a iným, ak je uvedený v predloženom vyhlásení) prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
 5. V prípade odstúpenia sa zmluva považuje za neuzavretú.
 6. Spotrebiteľ je povinný vrátiť vec predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie termínu stačí zaslať tovar späť pred jeho uplynutím.
 7. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie výrobku, od ktorého odstúpil od zmluvy, vrátane nákladov na vrátenie výrobku, ak ich vzhľadom na ich povahu nemožno zaslať späť bežnou poštou.
 8. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty výrobku, ktorý je predmetom vrátenia, v dôsledku odstúpenia od zmluvy, pričom toto zníženie hodnoty vyplýva z používania výrobku nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania výrobku.
 9. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na dodanie výrobku, a ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci spotrebiteľovi neuhrádza dodatočné náklady v súlade s § 33 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 10. Predávajúci vráti platbu rovnakým platobným prostriedkom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným platobným prostriedkom, ktorý spotrebiteľovi nespôsobuje žiadne náklady.
 11. Predávajúci môže zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa až do prevzatia tovaru späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 12. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 38 zákona o ochrane spotrebiteľa:
  1. za poskytnutie služby, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po vykonaní služby predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. pri ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. pri ktorej je predmetom plnenia nerepasovaný predmet vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo určený na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa;
  4. v ktorej je predmetom služby vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;
  5. v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;
  6. v ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne spojené s inými predmetmi.
 13. Ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľa v tomto § 4 poriadku sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách
  o podnikateľskej činnosti.

§5 Záručný a reklamačný poriadok

 1. Na základe § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka predávajúci úplne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť voči kupujúcim, ktorí nie sú spotrebiteľmi, za fyzické
  a právne vady (záruka). Pre vylúčenie pochybností, úplné vylúčenie zodpovednosti za fyzické a právne vady (záruka) sa vzťahuje aj na kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre neho nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jeho podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách
  o podnikateľskej činnosti.
 2. Reklamácie týkajúce sa objednávky v obchode sa zasielajú na reklamačnú adresu uvedenú v § 1 bod 3 tohto poriadku alebo na e-mailovú adresu: info@gymglamour.com.
 3. Oznámenie o reklamácii by malo obsahovať najmä tieto údaje: meno kupujúceho, e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu, dátum a číslo objednávky, doklad o kúpe reklamovaného výrobku a dôvod reklamácie.
 4. Reklamáciu predávajúci vybaví do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie spôsobom uvedeným v § 5 ods. 2 Obchodných podmienok. Predávajúci informuje osobu, ktorá podala sťažnosť, o svojom rozhodnutí po posúdení sťažnosti vo forme, v akej bola podaná, na adresu v nej uvedenú, a to do 7 dní odo dňa posúdenia sťažnosti.
 5. Pravidlá podávania a vybavovania reklamácii stanovené v pravidlách nijako neobmedzujú právo osoby, ktorá podáva reklamáciu, podať žalobu na príslušný všeobecný súd.

§6 Osobné údaje

 1. Správca spracúva osobné údaje poskytnuté nakupujúcimi v obchode, a to aj v procese registrácie a vybavovania účtu, v procese zadávania objednávky bez registrácie v obchode, v procese používania obchodu vrátane nakupovania v obchode.
 2. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné, je však nevyhnutné na uskutočnenie nákupu a využívanie tých služieb poskytovaných správcom elektronicky, ktoré vyžadujú poskytnutie osobných údajov.
 3. Správca spracúva osobné údaje s cieľom umožniť kupujúcemu používať obchod, poskytovať služby elektronicky, uzatvárať s kupujúcim zmluvy o predaji produktov objednaných kupujúcim v obchode a riadne plnenie týchto zmlúv, ako aj ich vysporiadanie, plniť zákonné povinnosti uložené správcovi a identifikovať odosielateľa a vybaviť jeho dotaz zaslaný prostredníctvom poskytnutého komunikátora Zendesk Chat.
 4. Údaje kupujúcich môžu byť spracúvané aj na analytické a štatistické účely a na účely priameho marketingu, najmä v súvislosti s poskytovaním obchodných alebo marketingových informácií kupujúcim o produktoch a službách dostupných v obchode alebo v súvislosti s plnením objednanej služby pravidelného zasielania newslettera Gym Glamour, a na účely prípadného preukazovania a uplatňovania nárokov alebo obrany proti nim, ako aj na účely súvisiace s prieskumami spokojnosti - v rámci zákonom povoleného a oprávneného záujmu správcu.
 5. Právnym základom spracovania osobných údajov kupujúceho môže byť článok 6 ods. 1 písm. a), b), c) alebo f) GDPR v závislosti od situácie a účelu spracovania.
 6. Kupujúci môže kedykoľvek uplatniť právo na prístup k svojim údajom a možnosť ich opravy, vydania kópie, vymazania, obmedzenia ich spracúvania, prenosnosti údajov, namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodu konkrétnej situácie kupujúceho alebo ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako aj právo odvolať súhlas so spracúvaním údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Kupujúci má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 7. Kupujúci bol informovaný a súhlasí s tým, že e-mailové adresy sú správcovi sprístupnené v procese registrácie účtu kupujúcim alebo v procese zadávania objednávky, a to za účelom zabezpečenia možnosti komunikácie prostredníctvom obchodu, najmä v záležitostiach súvisiacich s prevádzkou a vedením účtu alebo zadávaním a spracovaním objednávky, ako aj, ak kupujúci udelil príslušný súhlas, aby správca zasielal kupujúcemu elektronicky na zadanú e-mailovú adresu objednané obchodné alebo marketingové informácie, vrátane ponúk a iných podobných oznámení súvisiacich s produktmi a službami ponúkanými správcom a odobratým pravidelným newsletterom Gym Glamour.
 8. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia kupujúci súhlasí so spracovaním a analýzou údajov, ktoré nepredstavujú osobné údaje, zhromaždených správcom prostredníctvom obchodu na štatistické a analytické účely.
 9. Ak sa získa súhlas kupujúceho, jeho údaje sa môžu sprístupniť iným subjektom na ich vlastné účely vrátane marketingových účelov.
 10. Správca dbá na splnenie všetkých povinností uvedených v GDPR, najmä s prihliadnutím na stav technických znalostí, náklady na implementáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov a riziko porušenia práv resp. slobody fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou ohrozenia, Správca vykonáva primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej tomuto riziku.
 11. Kontakt so správcom v záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov je možný prostredníctvom e-mailovej adresy: info@gymglamour.com alebo na poštovú adresu: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12. poschodie), 02-017 Varšava, Poľská republika (najlepšie s poznámkou "Osobné údaje").
 12. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov v obchode, vrátane práv Kupujúceho podľa GDPR, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na: http://gymglamour.com/strona/polityka_aktywnosci

§7 Záverečné ustanovenia

 1. Žiadne z ustanovení týchto obchodných podmienok nemá za cieľ porušovať práva kupujúceho vyplývajúce z kogentných ustanovení zákona, ani sa takto nebudú vykladať.
 2. Registrovaní kupujúci budú o zmenách podmienok a ich rozsahu informovaní e-mailom (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo objednávke). Oznámenie bude zaslané najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových nariadení. Zmeny budú zavedené najmä s cieľom prispôsobiť predpisy platnému právnemu stavu.
 3. Aktuálne znenie predpisov je Kupujúcemu vždy k dispozícii v záložke predpisy (http://gymglamour.com/strona/regulamin). Počas plnenia objednávky a počas celej doby popredajnej starostlivosti sú pre Kupujúceho záväzné obchodné podmienky, ktoré Kupujúci prijal pri zadávaní objednávky - s výnimkou prípadov, keď ich Spotrebiteľ považuje za menej výhodné ako aktuálne a informuje Predávajúceho o voľbe aktuálnych obchodných podmienok.
 4. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito pravidlami, sa uplatňujú príslušné platné právne predpisy. Spotrebiteľ má možnosť využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a reklamácií. Má právo obrátiť sa na Mazovského vojvodského inšpektora obchodnej inšpekcie vo Varšave
  so sídlom vo Varšave (00-015), na ul. Sienkiewicza 3 (webová adresa: www.wiih.org.pl), so žiadosťou o začatie mediačného konania alebo je oprávnený obrátiť sa na Stály rozhodcovský súd pre spotrebiteľov pri Vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie vo Varšave s cieľom vyriešiť spor vyplývajúci zo zmluvy. Spotrebiteľ má tiež možnosť využiť online platformu EÚ pre RSO, ktorá je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Využívanie mimosúdnych postupov podávania sťažností a nápravy je dobrovoľné.
 5. Predávajúceho je možné kontaktovať e-mailom zaslaným na adresu: info@gymglamour.com alebo poštou na adresu: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12. poschodie), 02-017 Varšava, Poľská republika.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium