Gym Glamour
Zabudli ste svoje heslo?
Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ubezpečujeme Vás, že ochrana Vášho súkromia pri používaní webovej stránky gymglamour.com, vrátane ochrany Vašich osobných údajov, je pre nás veľmi dôležitá. Zverené osobné údaje preto spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane a bezpečnosti údajov, najmä v súlade s GDPR, pričom rešpektujeme Vaše právo na súkromie a vynakladáme potrebné úsilie, aby sme Vám poskytli zákonom požadovanú ochranu. Prečítajte si tieto zásady ochrany osobných údajov, v ktorých nájdete podrobnosti o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane Vašich práv. Používanie webovej stránky gymglamour.com znamená, že súhlasíte s jej pravidlami.

1. DEFINÍCIE

1.1 Správca – správca Vašich osobných údajov je Daniel Walendziak, podnikajúci pod spoločnosťou Gym Glamour sp.z.o.o., adresa: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varšava, DIČ: 7011158464, IČO: 52599176, zapísaná v Národnom súdnom registri pod číslom 1049978 a prevádzkovateľ webu, ktorý je vlastníkom internetového obchodu gymglamour.com.

1.2 Osobné údaje – všetky informácie o fyzickej osobe identifikovanej alebo identifikovateľnej prostredníctvom jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu vrátane IP zariadenia, údajov o polohe, online identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies a iných podobných technológií.

1.3 Zásady – tieto Zásady ochrany osobných údajov.

1.4 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.5 Web – webová stránka prevádzkovaná Správcom na adrese

https://gymglamour.com/

1.6 Používateľ – akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku alebo používa jednu alebo viac služieb alebo funkcií opísaných v zásadách, vrátane tých, ktorí používajú internetový obchod gymglamour.com

2. SPRACOVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY

2.1 V súvislosti s používaním webovej stránky používateľom správca zhromažďuje údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie jednotlivých ponúkaných služieb, ako aj informácie o činnosti používateľa na webovej stránke.

2.2 Tieto Zásady stanovujú podrobné pravidlá nakladania s osobnými údajmi zhromaždenými počas používania Webovej stránky Používateľom a účely, na ktoré sa tieto údaje spracúvajú, a najmä spôsob spracúvania osobných údajov potrebných na poskytovanie služieb poskytovaných prostredníctvom Webovej stránky.

3. ÚČELY A PRÁVNE DÔVODY SPRACOVANIA ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

POUŽÍVANIE SLUŽBY

3.1 Osobné údaje Používateľov služby (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií získaných prostredníctvom súborov cookies alebo iných podobných technológií), ktorí nie sú registrovanými Používateľmi (t. j. osobami, ktoré nemajú účet v službe), spracúva Správca:

3.1.1 s cieľom poskytovať služby elektronicky, pokiaľ ide o poskytovanie prístupu používateľom k obsahu zhromaždenému na webovej lokalite - v takom prípade je právnym základom spracúvania nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

3.1.2 na účely spracovania objednávok produktov alebo služieb (správne spracovanie a fakturácia) uskutočnených bez registrácie na webovej lokalite - v takom prípade je právnym základom spracovania nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

3.1.3 na účely spracovania reklamácií, v tomto prípade je právnym základom spracovania nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

3.1.4 wa marketingové účely Správcu, najmä tie, ktoré súvisia s poskytovaním obchodných alebo marketingových informácií o produktoch a službách dostupných na Webovej stránke vrátane aktualít, noviniek a zliav ponúkaných internetovým obchodom Gym Glamour - potom je právnym základom spracovania oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v propagácii ponúkaných produktov a služieb;

3.1.5 na účely realizácie objednanej služby pravidelného zasielania newslettera Gym Glamour (pravidelný newsletter) - v tomto prípade je právnym základom spracovania oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v propagácii ponúkaných produktov a služieb;

3.1.6 na analytické a štatistické účely, pričom právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní analýz aktivít používateľov, ako aj ich preferencií s cieľom zlepšiť používané funkcie a poskytované služby;

3.1.7 na účely prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania nárokov - v takom prípade je právnym základom spracovania oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na ochranu jeho práv.

REGISTRÁCIA NA STRÁNKE

3.2 Osoby, ktoré sa registrujú na stránke, sú požiadané o poskytnutie údajov potrebných na vytvorenie a prevádzku účtu. Na uľahčenie spracovania môže používateľ poskytnúť ďalšie údaje, čím vyjadrí svoj súhlas s ich spracovaním. Takéto údaje možno kedykoľvek vymazať. Poskytnutie údajov označených ako povinné je potrebné na zriadenie a prevádzku účtu a ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť zriadiť účet. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné.

3.3 Osobné údaje sa spracúvajú:

3.3.1 na účely poskytovania služieb súvisiacich s registráciou a prevádzkou účtu na webovej lokalite - v tomto prípade je právnym základom spracúvania nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a pokiaľ ide o údaje poskytnuté na dobrovoľnom základe - právnym základom spracúvania je súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

3.3.2 na analytické a štatistické účely, pričom právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní analýz činnosti používateľov na webovej lokalite a spôsobu, akým používajú svoj účet, ako aj ich preferencií s cieľom zlepšiť používané funkcie;

3.3.3 na účely prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania nárokov, pričom právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na ochrane jeho práv;

3.3.4 na marketingové účely Správcu, najmä tie, ktoré súvisia s poskytovaním obchodných alebo marketingových informácií o produktoch a službách dostupných na Webovej stránke vrátane noviniek, noviniek a zliav ponúkaných internetovým obchodom Gym Glamour - potom je právnym základom spracovania oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v propagácii ponúkaných produktov a služieb;

3.3.5 na účely realizácie objednanej služby pravidelného zasielania newslettera Gym Glamour - potom je právnym základom spracovania oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v propagácii ponúkaných produktov a služieb.

ZADÁVANIE OBJEDNÁVOK

3.4 Zadanie objednávky (nákup výrobku alebo služby) používateľom služby zahŕňa spracovanie jeho osobných údajov. Poskytnutie údajov označených ako povinné je potrebné na prijatie a spracovanie objednávky a ich neposkytnutie bude mať za následok, že objednávka nebude spracovaná. Používateľ môže poskytnúť ďalšie údaje, čím súhlasí s ich spracovaním. Poskytnutie týchto údajov je nepovinné.

3.5 Osobné údaje sa spracúvajú:

3.5.1 na účely riadneho vybavenia zadanej objednávky a plnenia zmluvy o objednaných výrobkoch alebo službách, pričom právnym základom spracúvania je v tomto prípade nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR); v prípade voliteľne poskytnutých údajov je právnym základom spracúvania súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

3.5.2 na účely splnenia zákonných povinností uložených správcovi, ktoré vyplývajú najmä z daňových a účtovných predpisov, vrátane potvrdenia splnenia týchto povinností - v takom prípade je právnym základom spracúvania zákonná povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

3.5.3 na analytické a štatistické účely - v tomto prípade je právnym základom spracovania oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní analýz aktivity Používateľov na Webovej stránke, ako aj ich nákupných preferencií s cieľom zlepšiť používané funkcie;

3.5.4 na účely prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania nárokov, pričom právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na ochrane jeho práv;

3.5.5 na marketingové účely Správcu, najmä tie, ktoré súvisia s poskytovaním obchodných alebo marketingových informácií o produktoch a službách dostupných na Webovej stránke vrátane noviniek, noviniek a zliav ponúkaných internetovým obchodom Gym Glamour - potom je právnym základom spracovania oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v propagácii ponúkaných produktov a služieb;

3.5.6 na účely realizácie objednanej služby pravidelného zasielania newslettera Gym Glamour - v tomto prípade je právnym základom spracovania oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v propagácii ponúkaných produktov a služieb;

3.5.7 na účely prieskumu spokojnosti, najmä zasielaním správ na e-mailovú adresu so žiadosťou o vyjadrenie názoru (recenzie) alebo vyplnenie prieskumu spokojnosti - v tomto prípade je právnym základom spracúvania oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na udržaní vysokej kvality služieb a úrovne spokojnosti Používateľov s ponúkanými produktmi a službami.

PRIJÍMANIE KOMERČNÝCH ALEBO MARKETINGOVÝCH INFORMÁCIÍ GYM GLAMOUR

3.6 Ak používateľ súhlasil so zasielaním obchodných alebo marketingových informácií o produktoch a službách dostupných na webovej lokalite vrátane noviniek, inovácií a zliav ponúkaných internetovým obchodom Gym Glamour prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom, osobné údaje používateľa budú spracované za účelom zasielania takýchto informácií. Základom spracovania údajov je oprávnený záujem správcu, t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v zasielaní obchodných alebo marketingových informácií v medziach súhlasu udeleného používateľom (priamy marketing). Používateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť úkonu vykonaného na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Používateľ má tiež právo namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu. Údaje budú na tento účel uchovávané po dobu existencie oprávneného záujmu správcu, najdlhšie však dovtedy, kým používateľ neodvolá svoj súhlas so zasielaním obchodných alebo marketingových informácií elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu alebo kým používateľ nevznesie námietku proti spracovaniu údajov.

PRAVIDELNÉ ZASIELANIE INFORMAČNÉHO BULLETINU

3.7 Ak používateľ súhlasil so zasielaním pravidelných informácií o ponuke správcu (pravidelný newsletter) prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom, osobné údaje používateľa budú spracované za účelom zasielania takýchto informácií. Základom spracúvania údajov je oprávnený záujem správcu, t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v zasielaní informácií o ponuke správcu v rozsahu súhlasu udeleného používateľom (priamy marketing). Používateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť úkonu vykonaného na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Používateľ má tiež právo namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu. Údaje budú na tento účel uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu správcu, najdlhšie však dovtedy, kým používateľ neodvolá svoj súhlas so zasielaním informácií o ponuke správcu e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu alebo kým používateľ nevznesie námietku proti spracovaniu údajov.

KOMUNIKÁTOR „ZENDESK CHAT“

3.8 Správca poskytuje na webovej stránke možnosť kontaktovať ho priamo online (v reálnom čase) pomocou nástroja na živý chat „Zendesk Chat“, ktorý je umiestnený na webovej stránke. Používanie online chatu Zendesk nevyžaduje od používateľa poskytnutie osobných údajov. Pri kontaktovaní správcu môže používateľ poskytnúť svoje údaje (meno alebo e-mailovú adresu), čím dáva súhlas s ich spracovaním. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Správca začne spracúvať osobné údaje Užívateľa aj v situácii, keď Užívateľ pri komunikácii dobrovoľne poskytne svoje údaje.

3.9 V situácii, keď je komunikátor Zendesk Chat neaktívny (režim offline), Používateľ môže prostredníctvom neho zanechať správu, na ktorú mu Správca odpovie, keď bude dostupný. Použitie tejto formy kontaktu si vyžaduje poskytnutie osobných údajov potrebných na kontaktovanie používateľa a zodpovedanie otázky alebo informácií požadovaných používateľom. Okrem správy používateľ uvedie svoju e-mailovú adresu, na ktorú sa má poslať odpoveď na zaslaný dotaz. Neposkytnutie týchto údajov má za následok, že Správca nebude môcť spracovať dotaz. Užívateľ môže poskytnúť aj ďalšie údaje na uľahčenie kontaktu alebo vybavenia dopytu (meno a priezvisko). Poskytnutie dodatočných údajov je dobrovoľné.

3.10 Osobné údaje sa spracúvajú:

3.10.1 na identifikáciu odosielateľa a vybavenie jeho otázky zaslanej prostredníctvom komunikátora Zendesk Chat v rozsahu, v akom sú údaje potrebné na nadviazanie kontaktu alebo vybavenie otázky - v takom prípade je právnym základom spracovania nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

3.10.2 na identifikáciu odosielateľa a vybavenie jeho otázky zaslanej prostredníctvom posla Zendesk Chat - pokiaľ tieto údaje nie sú potrebné na nadviazanie kontaktu alebo vybavenie otázky - v takom prípade je právnym základom spracovania súhlas používateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

3.10.3 na analytické a štatistické účely, pričom právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní analýz činnosti a preferencií používateľov v priebehu používania webovej stránky a spôsobu, akým používajú svoj účet, s cieľom zlepšiť používané funkcie.

4. POLITIKA cookies

4.1 Webové stránky využívajú tzv. cookies. Súbory cookies sú informačné údaje, najmä malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia návštevníka webovej stránky. Súbory cookies zhromažďujú informácie na uľahčenie používania webovej stránky - napr. zapamätaním si návštev používateľa na webovej stránke a jeho aktivít. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, dĺžku ich uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.

4.2 Mechanizmus fungovania cookies je pre zariadenia používateľov bezpečný.

4.3 Súbory cookies sa používajú na:

a) prispôsobenie obsahu webovej stránky preferenciám používateľa a optimalizácia používania webovej stránky; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznanie zariadenia používateľa a vhodné zobrazenie webovej stránky prispôsobené individuálnym potrebám používateľa;

b)  na zostavovanie všeobecných štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia používajú webové sídlo, aby sme mohli zlepšiť jeho štruktúru a obsah.

4.4 Webová stránka používa dva hlavné typy súborov cookies, ktoré možno rozdeliť podľa doby uloženia: „relácie“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). Súbory cookies „relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa neodhlási, neopustí webovú stránku alebo nevypne softvér (webový prehliadač), t. j. počas trvania relácie. „Trvalé“ súbory cookies sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo kým ich používateľ nevymaže.

4.5 Na webovej stránke sa používajú nasledujúce typy súborov cookies:

4.5.1 „nevyhnutné“ súbory cookies, ktoré umožňujú navigáciu na webovej lokalite a používanie jej základných funkcií vrátane služieb dostupných na webovej lokalite, napr. autentifikačné súbory cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu na webovej lokalite;

4.5.2 bezpečnostné súbory cookies, napríklad tie, ktoré sa používajú na zisťovanie zneužitia overovania na webovej lokalite;

4.5.3 „Prevádzkové“ súbory cookies, ktoré umožňujú zhromažďovať informácie o používaní webovej stránky;

4.5.4 „funkčné“ súbory cookies, ktoré umožňujú "zapamätať si" nastavenia zvolené používateľom a personalizovať používateľské rozhranie, napr. s ohľadom na používateľom zvolený jazyk alebo región pôvodu, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky atď;

4.5.5 „reklamné“ cookies, umožňujúce poskytovanie reklamného obsahu Používateľom viac prispôsobené ich záujmom;

4.5.6 „súbory cookies tretích strán“ sa ukladajú a používajú v súvislosti s funkčnosťou stránok sociálnych sietí integrovaných s webovou stránkou; možno použiť na uloženie preferencií a správania súvisiaceho so stránkami sociálnych sietí.

4.6 V mnohých prípadoch softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie súborov cookies na koncové zariadenie používateľa. Používatelia môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, že sa zablokuje automatické spracovanie súborov cookies v nastaveniach internetového prehliadača alebo sa o nich informuje pri každom ich uložení do zariadenia používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a zaobchádzaní so súbormi cookies sú k dispozícii v nastaveniach Vášho softvéru (webového prehliadača). Ak chcete odstrániť súbory cookies, ktoré boli uložené vo Vašom počítači (kým nezmeníte svoje nastavenia alebo počas predchádzajúcich návštev webovej stránky), musíte to urobiť manuálne vo Vašom prehliadači.

4.7 Správca informuje, že obmedzenia používania súborov cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej lokalite.

4.8 Súbory cookies umiestnené v koncovom zariadení používateľa môžu používať aj inzerenti a partneri spolupracujúci so správcom.

4.9 Viac informácií o súboroch cookies nájdete na adrese www.wszystkoociasteczkach.pl alebo v časti „Pomoc“ v ponuke Vášho prehliadača.

5. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

5.1 Webová stránka obsahuje odkazy a referencie vedúce na externé webové stránky, ktorých vlastníkom nie je správca. Správca nezodpovedá za obsah týchto stránok ani za zásady ochrany osobných údajov uplatňované správcami týchto stránok. Ak sa rozhodnete navštíviť takéto stránky, robíte to na vlastné riziko. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré tieto stránky uplatňujú, skôr ako im poskytnete svoje osobné údaje.

5.2 Správca spracúva osobné údaje Používateľov, ktorí navštevujú profily Správcu na sociálnych sieťach (Instagram, Facebook), ktoré Používateľ poskytol v súvislosti s nadviazaním kontaktu alebo inej interakcie na profile Správcu (komentáre, lajky, príspevky, fotografie).. Tieto údaje sa spracúvajú výlučne v súvislosti s prevádzkou profilu, a to aj na účely informovania používateľov o činnosti správcu a propagácie jeho produktov. Právnym základom spracovania osobných údajov správcom na tento účel je jeho oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na propagácii ponúkaných produktov. Správcovia týchto údajov sú zároveň vlastníkmi týchto služieb, ktorí nezávisle určujú pravidlá spracovania Vašich údajov. Prečítajte si, prosím, zásady spracovania osobných údajov, ktoré tieto subjekty uvádzajú v záložkách o ochrane osobných údajov na uvedených webových stránkach.

6. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Doba spracúvania údajov správcom závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracúvania. Osobné údaje sa spravidla spracúvajú najviac po dobu trvania účelov uvedených v Zásadách a po dobu poskytovania služby alebo plnenia objednávky, do odvolania udeleného súhlasu alebo do vznesenia účinnej námietky proti spracúvaniu údajov v prípadoch, keď je právnym základom spracúvania oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

6.2 Doba spracúvania sa môže predĺžiť, ak je spracúvanie nevyhnutné na určenie, vyšetrovanie alebo obhajobu možných nárokov; v takom prípade sa údaje spracúvajú až do uplynutia premlčacej doby možných nárokov a potom len vtedy, ak to vyžadujú platné právne predpisy, a v takom rozsahu. Na konci obdobia spracovania sa údaje nenávratne vymažú alebo anonymizujú.

6.3 Najmä v prípade spracovania údajov na:

6.3.1 právne plnenie a vyrovnanie zmluvy za vami objednané služby alebo produkty - údaje sa budú spracúvať najdlhšie do uplynutia zmluvných nárokov;

6.3.2 splnenie zákonných povinností uložených správcovi, ktoré vyplývajú najmä z daňových a účtovných predpisov, a to aj na účely potvrdenia splnenia týchto povinností - údaje sa budú spracúvať najdlhšie tak dlho, ako to vyžadujú príslušné predpisy týkajúce sa premlčacej lehoty verejnoprávnych záväzkov;

6.3.3 marketingové aktivity Správcu, najmä v súvislosti so zasielaním obchodných alebo marketingových informácií o produktoch a službách dostupných na Webovom sídle vrátane noviniek, noviniek a zliav ponúkaných internetovým obchodom Gym Glamour - Vaše údaje budú spracúvané najdlhšie dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas so zasielaním obchodných alebo marketingových informácií elektronicky (e-mailom) alebo kým nevznesiete námietku proti spracúvaniu;

6.3.4 na realizáciu objednanej služby pravidelného zasielania informačného bulletinu Gym Glamour (pravidelný newsletter) - údaje sa budú spracúvať najdlhšie dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas s pravidelným zasielaním informačného bulletinu e-mailom alebo kým nevznesiete námietku proti spracovaniu;

6.3.5 analytické a štatistické - údaje sa budú spracúvať najdlhšie dovtedy, kým nepodáte námietku.

7. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

7.1 Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané externým subjektom, ktoré spolupracujú so správcom v súvislosti s poskytovaním služieb a ktoré podporujú činnosť správcu, pokiaľ ide o služby a produkty, ktoré vám ponúka, predovšetkým najmä:

7.1.1 Poskytovatelia IT služieb, subjekty poskytujúce technickú podporu webovej stránky, hostingové služby alebo služby súvisiace s IT systémami a softvérom v rozsahu, v akom sa podieľajú na procese prípravy, aktualizácie a správy webovej stránky a IT podpory procesov prenosu a ukladania údajov, t.j. m.in spoločnosť Shoplo sp. z.o.o. so sídlom vo Varšave (ul. Inflancka 4C 00-189 Varšava, číslo zápisu v OR: 417586, DIČ: 5213630420, ktorá je poskytovateľom nástroja na tvorbu e-shopov;

7.1.2 subjekty prevádzkujúce Centrum zákazníckej podpory;

7.1.3 subjekty ako banky podieľajúce sa na vykonávaní inkás, sprostredkovatelia v oblasti prijímania a spracovania platieb, t.j. PayPro Spółka Akcyjna so sídlom v Poznani (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, číslo zápisu v OR: 347935, DIČ: 7792369887) („PayPro“) na účely súvisiace so spracovaním Vami zadaných platobných príkazov, ktoré obsahujú príkaz na vykonanie platobnej transakcie (platby) pre Správcu;

7.1.4 subjektom poskytujúcim poradenské, finančné, účtovné, daňové, audítorské, právne, konzultačné služby a služby vymáhania pohľadávok;

7.1.5 poštovým operátorom a poskytovateľom kuriérskych služieb (v súvislosti s realizáciou objednávky), vrátane spoločnosti InPost sp. z o.o. so sídlom v Krakove (ul. Wielicka 28, 30-552 Krakov) na účely doručenia balíka v balíkomate alebo priamo kuriérom;

7.1.6 v prípade marketingových aktivít môžu byť príjemcami údajov aj mediálne domy, reklamné agentúry, poskytovatelia marketingových služieb (vrátane ich vybraných zamestnancov a spolupracovníkov), pokiaľ sa podieľajú na marketingu produktov a služieb správcu.

7.2 V prípade získania súhlasu používateľa môžu byť jeho údaje sprístupnené aj iným subjektom na ich vlastné účely vrátane marketingových účelov.

7.3 Ak je to právne prípustné a ak je to potrebné na dodržiavanie právnych predpisov alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, správca si vyhradzuje právo poskytnúť vybrané informácie týkajúce sa používateľa súdom, príslušným orgánom vrátane orgánov činných v trestnom konaní, regulačným orgánom alebo advokátskym kanceláriám alebo iným tretím stranám, ktoré si takéto informácie vyžiadajú na príslušnom právnom základe a v súlade s platnými právnymi predpismi.

8. PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

8.1 Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne poskytovanej európskym právom. Z tohto dôvodu Správca prenáša osobné údaje mimo EHP len vtedy, keď je to nevyhnutné a s primeranou úrovňou ochrany, t.j. na základe právnych základov uvedených v čl. 44-49 GDPR, predovšetkým prostredníctvom:

8.1.1 spolupráce so spracovateľmi osobných údajov v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;

8.1.2 používanie štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;

8.1.3 uplatňovanie záväzných podnikových pravidiel schválených príslušným orgánom dohľadu.

8.2 O zámere preniesť osobné údaje mimo EHP správca vždy informuje vo fáze ich zhromažďovania.

8.3 Spracúvanie Vašich osobných údajov môže byť prenášané mimo EHP, pretože Správca poskytuje na Webovej stránke komunikátor „ZENDESK CHAT“ – nástroj určený na služby zákazníkom, za účelom prijímania a vybavovania dopytov Používateľov, ktorých správcom je Zendesk, Inc. so sídlom v Spojených štátoch (989 Market Street, San Francisco, CA 94103, Spojené štáty americké) („Zendesk“).

8.4 Údaje, ktoré možno prenášať mimo EHP, sú:

a) e-mailová adresa – v prípade, že používateľ používa komunikátor v režime offline;

b) e-mailová adresa alebo meno a priezvisko - ak tieto údaje poskytne používateľ prostredníctvom online komunikátora (nepovinné údaje);

c) meno a priezvisko - ak tieto údaje poskytol používateľ, ktorý používa komunikátor offline (nepovinné údaje);

d) iné osobné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytol počas komunikácie prostredníctvom Zendesk Chat.

8.5 Informácie o zmluve o poverení spoločnosti Zendesk spracovaním osobných údajov nájdete na tomto odkaze: https://www.zendesk.com/company/data-processing-form/.

8.6 Informácie o opatreniach na zabezpečenie údajov spoločnosti Zendesk nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/ oraz https://www.zendesk.com/company/customers-partners/protect-service-data-enterprise-services/

8.7 Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Zendesk sú k dispozícii na tomto odkaze:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

9. PRÁVA POUŽÍVATEĽOV

9.1 V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte tieto práva:

a) právo na prístup k Vašim osobným údajom vrátane práva získať kópiu týchto údajov;

b) Právo požiadať o opravu (zmenu) osobných údajov, ak sú údaje nepresné, alebo o ich doplnenie, ak sú údaje neúplné, nesprávne alebo sa zmenili;

c) Právo požiadať o vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“) - ak neexistujú dôvody na spracovanie, údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ak namietate z dôvodu konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádzate, alebo ak je vymazanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;

d) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov - ak Správca opravuje údaje, ak Správca spracúva údaje bez právneho základu, ale vy si neželáte ich vymazanie, Správca už nebude Vaše údaje potrebovať, ale budete ho informovať, že údaje budú potrebné na ochranu Vašich práv alebo uplatnenie nárokov;

e) právo na prenesenie osobných údajov - zhromaždených v súvislosti s uzavretou zmluvou, udeleným súhlasom, ktoré máte právo získať v štruktúrovanom, univerzálnom formáte vhodnom na čítanie na bežne používaných mobilných alebo počítačových zariadeniach;

f) Právo odvolať súhlas - v rozsahu, v akom sú údaje Používateľa spracúvané na základe súhlasu, má Používateľ právo ho kedykoľvek odvolať kontaktovaním Správcu, čo nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním;

g) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov - na základe Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ správca nemá prevažujúci oprávnený dôvod na spracúvanie alebo spracúvanie nie je nevyhnutné na určenie, vyšetrovanie alebo obhajobu nárokov;

h) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely marketingu produktov a služieb;

i) právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov; viac informácií o tom a o tom, ako podať sťažnosť, nájdete na https://uodo.gov.pl/

9.2 O uplatnenie svojich práv môžete požiadať:

a) písomne na korešpondenčnú adresu: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varšava, Poľská republika (najlepšie s poznámkou „Osobné údaje“);

b) na e-mailovú adresu: info@gymglamour.com

10. KONTAKTNÉ ÚDAJE NA ADMINISTRÁTORA

Kontakt so správcom vo veciach týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov je možný prostredníctvom e-mailovej adresy: info@gymglamour.com alebo poštovú adresu: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varšava, Poľská republika (najlepšie s poznámkou „Osobné údaje“);

11. ZMENA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Zásady sa priebežne revidujú a v prípade potreby aktualizujú. V deň zmien uvedených v predchádzajúcej vete sa aktualizuje dátum poslednej zmeny uvedený v bode 11.3 nižšie.

11.2 Akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov môžete zasielať na túto e-mailovú adresu: info@gymglamour.com.

11.3 Dátum poslednej úpravy Zásad: 10.02.2021.

Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium